0561 - 433 100Zuiderweg 40g, 8391 KG Noordwoldedirectie.develden@comprix.nl

Onze Visie/Missie

'Wij zijn een open school waar en sterk, ambitieus en professioneel team een kennisrijke, betekenisvolle en interactieve omgeving creëert voor onze leerlingen. Met als doel dat ze zich vanuit veiligheid en vertrouwen optimaal kunnen ontwikkelen tot kritisch denkende wereldburgers'.

Onze visie geeft richting aan de keuzes die we maken. Het zorgt voor samenhang in onze manier van handelen. Het maakt duidelijk waar we voor staan en waar we voor gaan. 

Onze doelstelling is om kwalitatief goed onderwijs te geven. Zowel onze school als de ouders willen goede kansen voor de toekomst van onze leerlingen. De samenwerking tussen ouders en school is hierbij van groot belang.

Wij creëren een omgeving waarbinnen leerlingen betekenisvol kunnen leren. Ze leren vaardigheden die ze nu en in de toekomst nodig hebben. Het gaat hierbij om vaardigheden als: kritisch denken, probleemoplossend vermogen, communicatie, zelfsturing en initiatief nemen. Met gebruik van Chromebooks richten we ons op ICT-vaardigheden.

Bovenal willen we een school zijn waar leerlingen, ouders en leerkrachten zich veilig voelen en met respect met elkaar omgaan.