Informatie

Voor- en naschoolse opvang

De nieuwe wet en regelgeving voor- en naschoolse opvang treedt per 1 augustus 2007 in werking en stelt de schoolbesturen verantwoordelijk voor het regelen van (de aansluiting tussenschool en) kinderopvang. In het kader hiervan is er in de gemeente Weststellingwerf het initiatief genomen om op dit terrein schoolbestuurlijk te gaan samenwerken.

In oktober 2006 hebben alle schoolbesturen van OPO Weststellingwerf een uitnodiging ontvangen voor een verkenningsbijeenkomst over bestuurlijke samenwerking. Hierop is positief gereageerd, met als uitkomst dat er is gekozen voor het makelaarsmodel (“Voor- en naschoolse opvang uit besteden aan derden”). In januari 2007 zijn alle ouders over de gang van zaken geïnformeerd en heeft er een behoeftepeiling plaats gevonden. MR en GMR zijn structureel op de hoogte gehouden met betrekking tot de voortgang van het proces. In januari 2007 is de behoeftepeiling aan de ouders uitgereikt. Op grond van de uitkomsten van de behoeftepeiling is een inventarisatieoverzicht opgesteld. Naar aanleiding van deze inventarisatie is er een uitwerkingsmodel opgesteld. Het uitwerkingsmodel is ter advisering aangeboden aan alle MR-en van de scholen, nadat zij een achterbanraadpleging hadden gehouden bij de ouders. Er is unaniem positief gereageerd op dit uitwerkingsmodel. De ontvangen aanbevelingen zijn meegenomen bij het verdere overleg.

Begin april 2007 heeft er een presentatie plaats gevonden, verzorgd door Doomijn. De besturen hebben uitgesproken met Doomijn verder te willen gaan. Een onderhandelingsgroep heeft namens de besturen, naar aanleiding van het uitwerkingsmodel, de gewenste inhoud voor een op te stellen overeenkomst geformuleerd. Er is naar gestreefd een zo’n breed mogelijke aanbod na te streven, gelet op de diverse vragen en behoefte in de gemeente Weststellingwerf. Na overleg is de definitieve tekst voor de overeenkomst geformuleerd. Deze overeenkomst is wederom ter advisering aan de MR-en voorgelegd. Alle MR-en hebben hierop in mei 2007 een unaniem positief advies uitgebracht. Dit heeft op 4 juni 2007 geresulteerd in het ondertekenen van een één jarige overeenkomst voor- en naschoolse opvang voor alle besturen van primair onderwijs in Weststellingwerf met Doomijn. Het resultaat van een zeer constructieve en plezierige bestuurlijke samenwerking.

Voor een goede afstemming met de BSO voor een gegarandeerde de opvang van kinderen voor- en na schooltijd en om misverstanden en teleurstellingen te voorkomen, is het van belang dat de variabele en incidentele vrije dagen ingezet door de school door de ouder(s) zelf aan de BSO worden doorgegeven. Voor alle duidelijkheid, dit wordt dit niet door de school gedaan. De school draagt zorg voor de mogelijkheid van BSO; de ouders maken met BSO afspraken over het gebruik van deze dienstverlening. Vandaar dat de ouders de dagen dat voor hun kind(eren) van BSO gebruik wordt gemaakt, ook op incidentele vrije schooldagen, deze afspreken met de leiding van BSO. Op die manier kan de BSO tijdig inspelen op de vraag naar opvang van de kinderen. De BSO is wel op de hoogte van de vastgestelde vakanties voor het lopende schooljaar.

Alle scholen van het primair onderwijs in Weststellingwerf voldoen per 1 augustus 2007 aan de wet en regelgeving voor- en naschoolse opvang. Vanaf 11 juni 2007 zijn de scholen voorzien van informatiemateriaal en inschrijfformulieren door Doomijn: http://www.doomijn.nl   Bij ingang van en tijdens het schooljaar kunnen ouders zich hiervoor aanmelden.