0561 - 433 100Zuiderweg 40g, 8391 KG Noordwoldedirectie.develden@comprix.nl

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN DE MR

Waarom heeft een basisschool een MR?

De Wet op de medezeggenschapsraad (WMS) verplicht elke school om een MR te hebben.
Deze wet uit 2006 beschrijft ook de rechten en plichten van een MR. De MR heeft medezeggenschap over beleidsvorming op school.
Wanneer een basisschool bij een stichting (zoals Comprix) met meerdere basisscholen behoort, is er ook een GMR aanwezig. De GMR is overkoepelend over alle basisscholen die zijn aangesloten bij de stichting en heeft medezeggenschap over de beleidsvorming op bovenschools niveau.
De GMR heeft een eigen pakket aan taken en bevoegdheden, die allemaal te maken hebben met zaken van gemeenschappelijk belang. 

Waaruit bestaat de MR?

De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Beide geledingen hebben evenveel leden in de MR. Het aantal leden waaruit de MR bestaat is afhankelijk van de grootte van de school. Bij een school tot 200 leerlingen zoals De Velden zullen minimaal 4 leden en maximaal 6 leden deel uitmaken van de MR. Zitting in de MR vindt plaats gedurende 3 jaar. Na 3 jaar kan een lid herkozen worden of kan een nieuw lid zijn / haar plaats innemen. Leden van de oudergeleding moeten een schoolgaand kind vertegenwoordigen. Leden van de personeelsgeleding moeten als leerkracht verbonden zijn aan de school.

De directeur van de school, het bevoegd gezag, maakt geen deel uit van de MR. Wel wordt deze afhankelijk van de onderwerpen als gast uitgenodigd.

Wat is het verschil met de oudervereniging (OV)?

De MR en de oudervereniging spannen zich in om samen met het team van De Velden een goede school te maken en te houden.

De oudervereniging bestaat uit ouders die helpen bij allerlei schoolactiviteiten.

De MR houdt zich meer bezig met het beleid en de organisatie van de school.

Wat betekent de MR voor mij als ouder?

Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigen de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Een voorbeeld: stel uw kind wordt gepest en u bespreekt dat met de leerkracht en eventueel de directeur om samen naar een oplossing te zoeken. Indien u het niet eens bent met het pestbeleid dat op school gevoerd wordt, dan kunt u dit bespreken met de MR. De MR kan vervolgens aan de directie voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

Wat betekent de MR voor de leerkrachten?

De MR is een soort ondernemingsraad. De leerkrachten in de MR behartigen de belangen die alle personeelsleden aangaan. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Een voorbeeld: stel een leerkracht is het niet eens met de roosterindeling of groepsformatie. Hij/zij bespreekt dat dan met de directeur. Bij de MR kan de leerkracht terecht om het beleid ten aanzien van dit onderwerp te bespreken.
De MR kan zo nodig de standpunten toetsen aan het te voeren beleid en advies uitbrengen aan de directie.

Wat zijn de rechten en plichten van een MR?

De MR is bevoegd tot het bespreken van alle aangelegenheden die de school betreffen. De MR kan voorstellen doen aan het bevoegd gezag.

Op een aantal punten heeft de MR instemmingsbevoegdheid. Ten minste 2/3 van de MR of de geleding die instemmingsbevoegdheid heeft moet dan akkoord zijn met het punt voordat het kan worden uitgevoerd.
Hierbij kan gedacht worden aan: wijzigen in de onderwijskundige doelstellingen van de school, wijziging van het schoolreglement, enzovoorts.
Daarnaast heeft de MR adviesbevoegdheid. Bijvoorbeeld bij wijziging of vaststelling van het beleid tot het toelaten van leerlingen, het regelen van vakanties, nieuwbouw en vele andere zaken.
De twee geledingen in de MR hebben ook hun eigen instemmingsbevoegdheden.
De personeelsgeleding heeft bijvoorbeeld instemmingsbevoegdheid bij vaststellen of wijzigen van hun verlofregeling en verandering in taakverdeling.
De oudergeleding heeft instemmingsrecht ten aanzien van de vaststelling van de onderwijstijd, de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de tussenschoolse opvang en vaststelling van de schoolgids.

In de oudergeleding zitten:

  • Marieke Hoogduin, voorzitter
  • Aukje van Wouwe, lid.

In de de personeelsgeleding:

  •  Liselotte Mooijman, secretaris
  •  Antje Smit, lid
  •  Ilse van der Meulen (directeur) is adviserend lid. 

Communicatie met ouders, leerkrachten en leerlingen

De leden van de MR horen graag vragen, signalen, complimenten, klachten, verbeteringen, mogelijkheden enzovoort van andere ouders, leerkrachten of leerlingen.
U kunt ook een mail sturen naar mr.develden@comprix.nl

De school maken we tenslotte samen!